CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

+ Chủ tài khoản: VÕ QUANG CHÁNH
+ STK: 0381000334550
+ Ngân hàng VietCombank – Chi nhánh Thủ Đức.